...

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

De hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot, en het gebruik van, de website en de diensten.

Stralend Solliciteren: De onderneming Stralend Solliciteren, onderdeel van “RM Coaching” gevestigd te Heythuysen (KvK: 68666578).

Gebruiker: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de website aangeboden diensten en informatie.

Website: http://www.stralendsolliciteren.nl.

Diensten: De verschillende cv- en sollicitatiebrief-services en coaching-services.

 

 

Artikel 2. Algemeen

2.1       Bij gebruik van de website en bij bestelling van diensten door gebruiker gaat deze akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en via de website, namelijk via de hyperlinks onderin de menu-balk.

2.2       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stralend Solliciteren erkend.

2.3       Stralend Solliciteren behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden of haar Privacy Statement in de loop der tijd te wijzigen.

 

 

Artikel 3. Links en verwijzingen naar website van derden

3.1       Op de website zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Stralend Solliciteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

 

Artikel 4. Gebruik

4.1       Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.

4.2       Het gebruik van de website en de hierop verkregen informatie en documenten vindt plaats voor eigen rekening en risico.

4.3       Stralend Solliciteren is niet verantwoordelijk voor virussen in een door de gebruiker verzonden of ontvangen e-mail of bestand.

4.4       De gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Stralend Solliciteren en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

  • Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
  • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere gebruikers of de website.
  • Het doen van reclame-uitingen zonder inachtneming van artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Het doen van politieke uitlatingen.
  • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  • Het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van de website c.q. het hinderen van de werking van de website.
  •  

 

Artikel 5. Onderhoud/Storingen

5.1       Stralend Solliciteren spant zich in om de gebruiker ononderbroken toegang tot de website te verschaffen. Stralend Solliciteren kan (onderdelen van) de website echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Stralend Solliciteren zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

5.2       Stralend Solliciteren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de website. 

 

Artikel 6. Wijziging dienstverlening

6.1       Stralend Solliciteren mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de website aanbiedt.

6.2       Stralend Solliciteren mag per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de website of haar dienstverlening naar gebruikers versturen. Aan het eind van iedere mail heeft de gebruiker de mogelijkheid zich uit te schrijven.

6.3      100% tevredenheidsgarantie. De 100% tevredenheidsgarantie is niet identiek aan een ‘niet goed geld terug garantie’. Deze garantie houdt in dat Stralend Solliciteren documenten oplevert totdat deze naar wens zijn. De enige manier om deze overeenkomst, die ingesteld wordt op het moment van betaling, te verbreken, is door deze te ontgelden door overeenstemming van beide partijen.

6.4    Opleveringstijd en termijnen. Indien het intake-formulier incompleet, inhoudelijk onvoldoende of te laat (i.v.m. de deadline) wordt ingeleverd, en er nog niet gestart is met het maken van de sollicitatiebrief, is er een mogelijkheid dit door te schuiven naar een volgende vacature. Restitutie is door een dergelijke vertraging in oplevering niet mogelijk.

6.5.   Verloop opleveringstermijn: Wanneer er binnen 6 maanden na besteldatum geen verzoek is gemaakt tot het opmaken van documenten, dan komt de verplichting deze documenten alsnog op te leveren, te vervallen. 

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1       De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Stralend Solliciteren geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Stralend Solliciteren, tenzij anders is aangegeven. Mocht u van mening zijn dat dit onjuist is en u, of de partij die u vertegenwoordigt dit recht heeft, neemt u dan contact op via info@stralendsolliciteren.nl.

7.2       Het is voor de gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Stralend Solliciteren heeft verkregen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1       Stralend Solliciteren is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de website en de hierop geplaatste informatie en documenten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Stralend Solliciteren.

8.2       De informatie op de website kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud kan dan ook geen rechten worden ontleend. Stralend Solliciteren raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

8.3       De documenten, tips en adviezen verkregen via de diensten kunnen onvolledig zijn en fouten bevatten. De gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om alle geleverde documenten en informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

8.4       De gebruiker heeft geen recht op restitutie en/of schadevergoeding in geval van onvolledige informatie of fouten in de documenten, tips en adviezen verkregen via de diensten.

 

Artikel 9. Klachten

9.1       Bij klachten over de dienstverlening door Stralend Solliciteren, waaronder ook de website wordt aangemerkt, dient de klacht binnen één jaar na het voorval schriftelijk te worden gemeld.

 

Artikel 10. Gegevensbeheer

10.1      Indien u de Site gebruikt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stralend Solliciteren. Stralend Solliciteren houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming. Zie ook de Privacy Statement.

10.2      Stralend Solliciteren respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10.3      Stralend Solliciteren maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Zie artikel 6 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1      Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2      Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stralend Solliciteren en de gebruiker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Stralend Solliciteren er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de gebruiker te onderwerpen.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1      Stralend Solliciteren is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer alsmede ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.2      Stralend Solliciteren behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stralend Solliciteren gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Dit document is als laatst gewijzigd op: 28 november 2022

× Stuur ons een whatsapp
Secured By miniOrange